About us

Društvo za didaktiko japonščine v Sloveniji ( the Slovenian Association for Japanese Language Teaching ) je organizacija, ki na področju jezikovnega izobraževanja prispeva h krepitvi osebnih in družbenih odnosov med Slovenijo in Japonsko.

JLPT 2018 (Slo)

JLPT je mednarodno priznan izpit (s trajnim certifikatom) za japonski jezik, ki ga sponzorira Japonski sklad. Obiščite uradno spletno stran JLPT Japonskega sklada za splošne informacije.

Datum : Nedelja, 2. december 2018, od 10:00

Kraj : Pionirski dom - Youth Culture Centre, Vilharjeva cesta 11, 1000 Ljubljana, Slovenia

Prijavni rok : 1. julij 2018 - 5. september 2018

Cena : 46 EUR za vse ravni (N1-N5)

Korak1 : Prosimo, da si preberete Informacije o plačilu ( PDF ) za način plačila pristojbin.

Korak2 : Prosimo, da si prvo preberete naš Politika Zasebnosti. Nato pošljite na naslov jlpt@ddjas.si sledeče.

  • Priponko v kateri je slikovna datoteka "Certifikata o plačilu" ( oblika jpg, png ali pdf )
  • Zahteva za uradni Izpitni Vodič ( skupaj s prijavnimi obrazci ) ( Slo ) Prenesite tukaj

Korak4 in izpit : Prosimo, da si Informacije za JLPT ( PDF ) temeljito preberete o podrobnostih v zvezi z izpitom, kot je način prijave, urnik poteka izpita in podobno.

Korak5 : Prosimo, da do 5. septembra zaključite s prijavo na izpit.

( Korak3 in Korak4 : Lahko opravite tudi na Filozofski Fakulteti Univerze v Ljubljani konec avgusta. Natančen datum in kraj bosta objavljena na spletni strani v avgustu. )

JLPT 2018 (Eng)

The Japanese Language Proficiency Test - JLPT is an internationally recognized qualification for non-native speakers, sponsored by the Japan Foundation. Please visit the official JLPT website by Japan Foundation for general information.

Date : Sunday, 2nd December 2018, from 10:00

Venue : overimpress, Vilharjeva cesta 11, 1000 Ljubljana, Slovenia

Application period : 1st July 2018 - 5th September 2018

Fee : 46 EUR for all levels (N1-N5)

Step1 : Please read Payment information ( PDF ) for the fee-payment method.

Step2 : First, we would like you to read our Privacy Policy. Then, we ask you to send the following two documents on jlpt@ddjas.si e-mail adress.

  • A graphics file containing "Payment Certificate" ( jpg, png or pdf )
  • "Request Form for the official Test Guide" ( Eng ) Download it here

Step4 and the Test : Please read hemiteria carefully about the test details, such as test application method, schedule of the test and other particulars.

Step5 : Please complete the test application by 5th of September.

( Step3 and Step4 : You can complete the Step 3 and 4 at the Faculty of Arts, the University of Ljubljana, at the end of August. The exact date and the place will be informed on the website in August. )

Politika Zasebnosti

Kdo smo? / O nas
Društvo za didaktiko japonščine v Sloveniji je nevladna organizacija, ki v imenu Japonskih skladov ( Japan Foundation ) izvaja izpit JLPT v Sloveniji.

Katere informacije zbiramo?
Zbiramo vaše ime in priimek, vaš naslov, ime izobraževalne ustanove, kjer se učite, in navedeni e-mail naslov na vaši prijavnici za JLPT izpit.

Zakaj uporabimo vaše osebne podatke?
Osebne podatke za vašo prijavo uporabijo le organizatorji in le v namene izvajanja izpita. Vaše rezultate izpita in vsebino prijave lahko uporabijo tudi sponzorji ( Japonski skladi in Japonske Izobraževalne Izmenjave in Storitve ) ali lokalne institucije v statistične ali analitične namene. Nikogar izmed izprašancev ni mogoče individualno identificirati s pomočjo the podatkov ali analiz.

Kako varujemo osebne podatke?
Vsi osebni podatki v digitalni obliki za vašo prijavo so varno spravljeni v Akademski in raziskovalni mreži Slovenije ( ARNES ), javnem zavodu, ki zagotavlja omrežne storitve raziskovalnim, izobraževalnim in kulturnim organizacijam in omogoča stike ter sodelovanje med njimi in sorodnimi organizacijami v tujini. Vsi dokumentni papirji so v varstvu Društva za didaktiko japonščine v Sloveniji.

Ali uporabljamo piškotke?
Ne, ne uporabljamo piškotkov.

Kdaj delimo osebne podatke?
Društvo za didaktiko japonščine v Sloveniji bo delilo vse osebne podatke z Japonskimi skladi. Japonski skladi in lokalni organizatorji ne bodo načrtno posredovali identifikacijskih podatkov prijavljenih nekim tretjim osebam razen v naslednjih treh okoliščinah:
- V primeru obstoja zakonske obveze o posredovanju podatkov in ob spoznanju primernosti razkritja podatkov
- Ob pridobitvi privolitve lastnika podatkov
- Če bo potrebno posredovanje podatkov nekemu zunanjemu ponudniku storitev v povezavi z Japonskimi skladi za obdelavo podatkov
V teh primerih, bodo podatki posredovani le v obsegu, ki bo nujen za izvedbo navedenih del.

Kako dolgo hranimo vaše podatke?
Vse osebne podatke ( podatke v digitalni in papirni obliki ) hranimo pri Društvu za didaktiko japonščine v Sloveniji eno leto od Izpita. Nato je vsa digitalna dokumentacija izbrisana, dokumentacija v papirni obliki pa je zavržena na datum 3. decembra 2019.

Spremembe naše Politike o Zasebnosti
Ob morebitnih spremembah naše politike o zasebnosti, bomo na to stran objavili obvestilo o teh spremembah. Politika Zasebnosti je bila nazadnje spremenjena 1. julija 2018.

Kontakt
V primeru kakršnih koli vprašanj glede politike zasebnosti, nas lahko kontaktirate na spodaj navedenih naslovih.
/www.ddjas.si
info@ddjas.si

Privacy Policy

Who are we? / About us
The Slovenian Association for Japanese Language Teaching is a local Non-governmental organization which administers the Japanese Language Proficiency Test in Slovenia, on behalf of the Japan Foundation.

What information do we use?
We use your name and surname, your address, educational institution where you study and your e-mail address on your application for the Japanese Language Proficiency Test.

Why do we use your personal information?
The personal information given for your application is used by the organizers only for the purpose of conducting the test. Your test score data and the contents of the application form may be used by the sponsors ( the Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services ) or local host institutions for statistical and analytical purposes. No examinees are able to be identified individually from such data or analysis.

How do we protect personal information?
All the digital personal information given for your application is kept safely at the Academic and Research Network of Slovenia ( ARNES ), a public institute that provides network services to research, educational and cultural organizations and enables them to establish connections and cooperation with each other and with related organizations abroad. All the paper documents are in the custody of the Slovenian Association for Japanese Language Teaching.

Do we use cookies?
We do not use cookies.

When do we share personal information?
The Slovene Association for Japanese Language Teaching will share all the personal information with the Japan Foundation. The Japan Foundation and the local organization will not intentionally reveal identifying information collected from applicants to a third party, except in the following three cases:
- If there is a legal obligation to supply such information and when it is recognized to be appropriate to disclose the information
- If the consent of the owner of the information is obtained
- If it must be revealed to an external service provider contracted by the Japan Foundation to provide information processing service
In these cases, information is revealed only within the scope necessary for the performance of the said work.

How long do we keep your personal data?
All the personal information ( digital information and paper document ) will be kept for one year from the Test date by the Slovene Association for Japanese Language Teaching. Thus, the digital information will be deleted and all of the paper document will be disposed of on 3rd December 2019.

Changes to our Privacy Policy
If we decide to change our privacy policy, we will post the announcement about the changes on this page. This policy was last modified on 1st July 2018.

Contacting us
If you have any questions regarding this privacy policy, you may contact us using the information below.
/www.ddjas.si
info@ddjas.si

CONTACT

Email info@ddjas.si